Fjaler sokn
Meny

KALENDER

søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Folkestad bedehuskapell
fredag 10 desember
Dale kyrkje
søndag 12 desember
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
fredag 24 desember
Folkestad bedehuskapell
Guddal kyrkje
Dale kyrkje
lørdag 25 desember
Dale kyrkje
fredag 31 desember
Dale kyrkje
søndag 9 januar
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus
søndag 16 januar
Dale kyrkje
søndag 30 januar
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26


Fjaler-kyrkjekontor-IMG 887
Ledig stilling som kyrkjesekretær

Fjaler sokn har deltidsstilling som
KYRKJESEKRETÆR (40%) ledig frå medio januar.
Stillinga kan eventuelt kombinerast med inntil 30% kyrkjetenarstilling ved Dale kyrkje, som òg er ledig. Søknadsfrist 8.12.2021
Kyrkjeverje Irene Fløde tlf. 99238420 kan kontaktast.

Les heile stillingsannonsen her.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestar kan sendast på e-post eller post til:
kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no.

Les mer
tid for tru 2021
Tid for tru

Fem torsdagar frå november til mars vert det ein serie samlingar på Ljosheim i Dale og i Askvoll kyrkje. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er Truvedkjenninga. Opplegget er eit samarbeid i regi av Fjaler sokn og Askvoll sokn. Samlingane høver både for enkeltpersonar, men det er òg lagt til rette for at grupper og foreningar kan delta saman. 

Det kostar ikkje noko å delta, og alle er velkomne – også til enkeltståande samlingar. Størst utbyte får ein likevel om ein følgjer med frå samling til samling. 

Kurskvelden inneheld undervisning, høve til spørsmål og samtale, og enkel servering. Samlingane avsluttast med kort oppsummering i plenum. 

Sokneprest Audun Systad i Hyllestad vil ta ansvar for undervisningsdelen. Han har erfaring frå liknande kurs i Balestrand og Hyllestad.

Alle hjarteleg velkomne! Ta kontakt viss du treng skyss.

Samlingane er torsdagar kl. 19.00 – 21.15:

Torsdag 4. november Dale
«Kan eg tru – når eg tvilar?»

Torsdag 2. desember Askvoll
«Eg trur på Gud Fader» - Skaparen

Torsdag 20. januar Dale
«Eg trur på Jesus Kristus» - Frelsaren

Torsdag 10. februar Askvoll
«Eg trur på Den Heilage Ande» - Livgjevaren.

Torsdag 17. mars Dale
«Kva gjer dei kristne når dei trur?» - Det kristne livet.


Spørsmål? Meir informasjon? 
Kontakt sokneprest i Fjaler Knut Arne Kummeneje på tlf 90855230, eller sokneprest i Askvoll Kjell O. H. Nordheim på tlf 48243056.                                                                                                 

Påmelding:
I samband med enkel servering er det ei god hjelp om ein kan melde frå seinast ein dag før om ein vil delta. Like fullt er det mogeleg å møte opp uanmeldt, eller delta på nokre av kveldane. Påmelding til kyrkjekontoret på telefon 57739770 eller epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.

hender med lys
Bønering

Neste samling er torsdag 2. desember.

Samlingane vil vere annan kvar torsdag (partalsveker) kl. 11.00.

Synest du bøn er godt i kvardagen?
Ber du i ny og ne, kanskje dagleg, og synest det kan vere godt å be saman med andre? Eller kanskje du har tankar rundt krafta i bøn?
Kan hende er bøn ein framand og utenkjeleg tanke?
Kom og prøv!

Bøneringen er open for alle. 
Dei fleste av oss undrar oss på mangt og mykje.
Utan at vi må fortelje det kvar og ein av oss har på hjartet av gleder og sorger i kvardagen, er vi saman i bøn for den enkelte. Og, vi kan takke!

I Bibelen seier Jesus, at der to eller tre er samla i hans namn, er han midt iblandt oss.
Det er godt å tenkje på!

Vil du vite meir, så ring: Liv Sandsund tlf. 48291933.

Dake kirke 2
Kyrkjetenar/medhjelpar i Dale

- delt på fleire hender

Då det ikkje er lett å finne nokon som vil ta på seg å jobbe annankvar søndag og alle høgtider som kyrkjetenar, tenkjer vi no å dele jobben ved Dale kyrkje «på fleire hender.» Vi søkjer deg som kan gjere ein innsats for kyrkja ved einskilde arrangement. Arbeidet er meiningsfullt, er betalt, og det er ikkje vanskeleg. Vi har automatisk ringing, så du slepp å gå opp i tårnet for å ringje med tau!Vi treng nokon som kan ta oppdrag i helgar og/eller hjelpe til ved gravferd yrkedagar. Ein person har alt fått opplæring og hjelpt oss i sommar. Vi ønskjer eit stabilt team av personar, så det er fint om du som har lyst og anledning til å gjere ein innsats for kyrkja, kontaktar kyrkjeverje Irene på tlf. 99238420 for fleire opplysningar.
Daapsannonse Odin
Velkomen til dåp!
Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.


Les mer
Bibelord og boner
Hefte med bibelord og bøner

Sokneprest Knut Arne Kummeneje har laga eit hefte med bilbelord og bøner som du kan laste ned og bruke heime.
Klikk her for å sjå eller laste ned heftet.

Les mer
Daap DNK Bo Mathisen
Dåpsgåva
I året som ligg framfor oss, vil vi i kyrkja gi dåpen ekstra merksemd.
Kva har vi i dåpen? Kvifor skal vi døypast?

Heilt sidan Jesus bad oss om å døype, har menneska søkt dåp.
Dåpen er eit mysterium. Ord kan ikkje fullt ut beskrive det som skjer.
Vatnet blir aust opp i namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande.
Ved evangeliet, det levande Ordet, blir vatnet ei nådekjelde. Dåpen gir
oss del i påskeforteljinga om Jesus som døydde og stod opp av grava.
Tradisjonen vår er å bere barn til dåpen. Vi feirar det nye livet og legg
barnet i Guds hender. Foreldre gjer mange val for barna sine. Når eit barn
blir døypt, svarer foreldra og fadrane ja på vegner av barnet. Men det er
aldri for seint å bli døypt. Når ungdom og vaksne blir døypte, svarer dei
sjølve ja. Også då står fadrar klare til å hjelpe den døypte til å leve i dåpen
og trua på Jesus. Bibelforteljingar, bøn, nattverd og tilhøyrsle i kyrkja er
ein del av dåpsvelsigninga.


Les mer
vigsel 2004
Skal du gifte deg?
Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel"

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: